Medical Informatics
زیر سیستم های HIS
 
 
Patient ADT
(oClinical Information System (CIS یا سیستم اطلاعات بالینی
(oFinancial Information System (FIS یا سیستم اطلاعات مالی
(oLaboratory Information System (LIS یا سیستم اطلاعات آزمایشگاه
(oNursing Information Systems (NISیا سیستم اطلاعات پرستاری
(oPharmacy Information System (PIS یا سیستم اطلاعات داروئی
(oPicture Archiving Communication System (PACS یا سیستم ارتباطی و بایگانی تصاویر (تصاویر دیجیتال سی تی اسکن و سونوگرافی و رادیولوژی)
(oRadiology Information System (RIS یا سیستم اطلاعات رادیولوژی

سیستم اطلاعات بالینی(CIS)

سیستمی کامپیوتری که به هدف مدیریت اطلاعات بالینی بیمار طراحی شده است. این سیستم ممکن است محدود به یک مکان خاص مثل آزمایشگاه باشد و یا به صورت گسترده تمام جنبه های اطلاعات بالینی را با قابلیت حمایت از تصمیمات یا داده کاوی دربرگیرد مانند پرونده الکترونیک سلامت.

مزایا :

- دسترسی راحت به اطلاعات بیمار و کمک به تدوام مراقبت
- خوانا بودن اطلاعات
- کاهش خطاهای دارویی و بالا رفتن امنیت بیمار
- و . . .

(ADT(Admission,discharge and transfer

برنامه پذیرش ، ترخیص و انتقال ADT)) به عنوان هسته سیستم های کامپیوتری با کاربردهای اجرایی محسوب می شود. این بخش پایه دربردارنده مجموعه داده های اولیه مورد استفاده برای تشکیل پرونده ها و اصلاحات مورد نیاز و ردیابی ترخیص است. این برنامه به عنوان رابط با سایر سیستم های دیگر بخش ها عمل می کند و دربردارنده بیشتر اطلاعات دموگرافیک بیمار است که برای ثبت اطلاعات بیمار در دیگر برنامه های کاربردی مورد نیاز خواهد شد. علاوه بر اطلاعات دموگرافیکی مانند نام ، آدرس و شماره تلفن این سیستم می تواند اطلاعاتی درباره بیمه و تشخیص هنگام پذیرش یا شکایت اصلی بیمار را در بر داشته باشد.


سیستم اطلاعات مالی(FIS)

سیستمی کامپیوتری که با هدف مدیریت امور اقتصادی بیمارستان طراحی شده است. این سیستم به مدیریت هزینه ها، خرید و فروش ها و امور حقوقی و دستمزد کارکنان را کمک می کند.

مزایا :

- تعیین حقوق و دستمزد : تعیین تمام پرداخت ها به کارمندان
- حسابداری : محاسبه هزینه ها و پردازش فاکتورها و پرداختها در بیمارستان
- مدیریت مطالبات
- مدیریت قرارداد خرید و فروش ها

سیستم اطلاعات آزمایشگاهی(LIS)

سیستمی است که اطلاعات آزمایشگاهی مانند هماتولوژی، بیوشیمی و پاتولوژی و... را مدیریت کرده و گزارشات حاصل از آن را به پرونده الکترونیک یا صورتحساب بیمار ارسال می کند.

مزایا :

- مدیریت بیماران: جزییاتی مشابه تاریخ پذیرش، پزشک معالج، شماره پذیرش، اطلاعات مربوط به
نمونه بیمار مثل نوعنمونه، بخش بستری، تاریخ دریافت نمونه و مشخصات تکنسین آزمایشگاه در این
سیستم مدیریت می شود
- پشتیبانی از تصمیمات: دستورات آزمایشگاهی را می توان از طریق ICD و LOINC طبقه بندی کرد
و با مطابقت با نتایج بهترین شیوه آزمایش در رسیدن به تشخیص را کشف نمود.

- ردیابی بیمار

- تضمین کیفیت: تضمین انجام آزمایشات با استفاده از استاداردهای موجود

- مدیریت گزارشات آزمایشگاهی

- تعیین بارکاری

سیستم اطلاعات پرستاری(NIS)

سیستمی کامپیوتری که داده های بیماران در انواع موسسات مراقبتی با هدف دسترسی سریع و به هنگام

پرستاران به اطلاعات بیماران و بهبود مراقبت آنها مدیریت می کند.

ویژگی ها :

- امکان پرونده نویسی بیماران: پرستاران می توانند علایم حیاتی، ارزیابی وضعیت بیمار، طرح مراقبت
و گزارشات پرستاری را به صورت ساختمند یا تمام متن وارد سیستم کنند.اطلاعات در مخزن اصلی
اطلاعات ذخیره و قابل بازیابی است.

- تهیه شیفت و گردش کار پرستاران :حضور وغیاب و هزینه اثربخشی پرستاران
- یکپارچگی داده های بالینی: اطلاعات بالینی تمام ارایه دهندگان مراقبت توسط پرستاران قابل
بازیابی، بررسی، و تحلیل شده و به یک برنامه مراقبت یکپارچه تبدیل می شود.

- پشتیبانی از تصمیمات بالینی: این ماجول را می توان به منظور یادآورنده ها، رهنمودهای ارتباط دهنده
علایم ونشانه ها بهبیماری ها، عوامل و اتیولوژی بیماری ها، دسترسی آن لاین به منابع پزشکی در
NIS گنجاند.

مزایا:

- بهبود بارکاری و عملکرد پرستاران: صرفه جویی در اصلاح فهرست اسامی و تهیه شیفت کاری
پرستاران به ایجاد ترکیبی از مهارت ها
- برنامه ریزی مراقبتی بهتر: صرفه جویی در زمان برنامه ریزی منجر به وقت بیشتر برای تهیه برنامه
کامل تر و ارزیابی های اصولی تر می شود.
- مدیریت بهتر داروها: نسخه های الکترونیکی خواناتر و در نتیجه خطای دارویی کمتر

سیستم اطلاعات داروخانه(PIS)

سیستمی کامپیوتری پیچیده ای که با هدف براورده کردن نیازهای بخش داروخانه بیمارستان طراحی شده

است و بر درونداد و چگونگی کاربرد داروها در بیمارستان نظارت دارد.

مزایا:

- سیستم مدیریت تجویزات دارویی: سیستم هنگام دریافت دستورات دارویی آنها را با رفرنس دارویی
مطابقت می دهد و تجویز برای بیماران سرپایی و بستری را مدیریت می کند.
- مدیریت انبار و فهرست موجودی: داروسازان به منظور تضمین کمیت و کیفیت در تولید داروها به
فهرست موجودی به روز و مستمر نیازمندند.
- تهیه گزارشات مربوط به هزینه خرید و توزیع دارو و میزان بهره برداری از داروها

- کمک به سیستم اطلاعات مالی (FIS) در تهیه صورتحسابهای مالی


سیستم ارتباطات و بازیابی تصاویر(PACS)

PACS سیستمی است که ذخیره، پردازش و مشاهده تصاویر رادیولوژی و اطلاعات مربوط به آن را

برای پزشکان تسهیل می کند.

معرفی سرویس گیرنده / سرویس دهنده ، بهبود تصویر برداری دیجیتال و فناوری های شبکه سازی ،

همراه با پیشرفت واستاندارد HL7 و DICOM باید PACS در کنار سیستم های اطلاعاتی رادیولوژی

(RIS) راه حل ایده آلی برای مدیریت تصاویر رادیولوژیک است.


مزایا:

- دسترسی سریع به اطلاعات حیاتی که منجر به کاهش زمان تشخیص می شوند(اورژانس و اتاق عمل).
- حذف هزینه های ناشی ذخیره و امحا فیلم های رادیولوژی
- به اشتراک گذاردن تصاویر در بین سایر رادیولوژیست ها و دیگر پزشکان
- ذخیره، انتقال و بازیابی ایمن اطلاعات از طریق پایگاههای اطلاعاتی

سیستم اطلاعات رادیولوژی(RIS)

سیستمی است که به ذخیره، تحلیل و بازیابی اطلاعات رادیولوژی کمک می کند.

از دهه 1970 بکار گرفته شد و در دهه 1990 با PACS یکپارچه گردید.

ویژگی ها:

- مدیریت بیماران: مدیریت گردش تصاویر وگزارشات و ذخیره و بازیابی آنها در/از پرونده الکترونیک
سلامت توسط کارکنان واحد رادیولوژی
- تهیه جداول تعیین نوبت بیماران بستری و سرپایی
- ردیابی بیمار: تمام مراجعات بیماران در مراجعات قبلی، فعلی و آتی به واحدهای رادیولوژی از
پذیرش تا ترخیص ثبت می شود.